“Hərəmiz bir küncdə bir xü­susi cəmiyyət qayırıb (yaradıb) da müxtəlif yollar ilə getməkdənsə bir­ləş­məli, öz fikir və fellərimizdən bir-birimizi halı etməliyiz”.